Koemaste 35
7447 AT Hellendoorn
bestuur.huurdersplatform @gmail.com

Visie

Toekomstvisie Huurdersplatform Hellendoorn Onze visie op de vereniging, de activiteiten die we ondernemen en doelen waar we aan werken 
30 november 2017 
Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd bij woningcorporaties, met name vanwege invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015. De Woningwet geeft regels voor het taakgebied van corporaties, voor beter toezicht en voor een grotere rol van gemeenten en huurdersorganisaties. De positie van de huurders is verbeterd en verstevigd. Huurders hebben meer bevoegdheden gekregen en zijn nu serieuze gesprekspartner voor corporatie en gemeente. Als Huurdersplatform zijn wij hier vanzelfsprekend blij mee. Het heeft ons tegelijkertijd aan het denken gezet, want er wordt ook echt iets van ons als huurdersorganisatie gevraagd om de beoogde rol en verantwoordelijkheid op een goede manier invulling te geven. Daarbij komt dat per 1 april 2017, Woningstichting Hellendoorn en de Stichting Wonen Wierden Enter zijn gefuseerd tot Reggewoon. Als huurdersorganisatie hebben we daardoor te maken met een nieuwe organisatie, waar gelukkig nog veel voor ons bekende medewerkers rondlopen. Omdat de Stichting Wonen Wierden Enter ook een huurdersorganisatie had, zitten we nu regelmatig samen om tafel met de Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter (SHWE). Voorgaande ontwikkelingen hebben ons doen besluiten tot het opstellen van een toekomstvisie voor de komende jaren, waarin we uiteenzetten wie we zijn, wat we doen en waar we ons de komende jaren mee bezig (gaan) houden.Leeswijzer In het vervolg van deze notitie staan we allereerst stil bij de vereniging zelf: wie zijn we en hoe zijn we georganiseerd. Daarna verwoorden we onze missie en visie. Vervolgens benoemen we de activiteiten die ons bezig houden en tot slot gaan we in op onze prioriteiten voor de komende jaren. 
Huurdersplatform Hellendoorn: wie we zijn
Huurdersplatform Hellendoorn is een onafhankelijke vereniging en bestaat sinds 1992. We behartigen de belangen en komen op voor de huurders en woningzoekenden van Reggewoon. Als huurdersorganisatie zijn we gesprekspartner van Reggewoon en de gemeente Hellendoorn. Tevens werken we samen met de SHWE. De leden van het Huurdersplatform bestaan uit zowel individuele huurders, als uit afvaardigingen van bewonerscommissies. In principe zijn alle huurders van Reggewoon in de gemeente Hellendoorn automatisch lid van het Huurdersplatform. 
Missie en visie
In onze missie en visie beschrijven wij het bestaansrecht van het Huurdersplatform. We hebben dit kort en krachtig beschreven en uitgewerkt in het vervolg van deze toekomstvisie. Onze missie is als volgt en verwoordt waar wij voor staan: Met onze visie verwoorden wij, waar we de komende jaren voor gaan en waar we op aangesproken kunnen worden. Het schetst een beeld van de wijze waarop wij als vereniging functioneren en de bijdrage die wij leveren. Onze visie is als volgt: 
Hoe zijn wij georganiseerd In onze statuten (d.d. 13 mei 2014) is vastgelegd hoe de vereniging is georganiseerd en wat de ‘spelregels’ zijn, voor onder andere lidmaatschap, bestuur en de ledenvergadering, die daarbij horen. De statuten zijn een formeel document en vormen als het ware het fundament onder de vereniging. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningsmeester. De verdeling van deze rollen onder haar leden wordt bepaalt door het bestuur. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd, het bestuur kan hiertoe een voordracht doen. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, bijvoorbeeld in overleggen met Reggewoon. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over haar werkzaamheden. 
Het Huurdersplatform Hellendoorn is als volgt georganiseerd: Het Huurdersplatform heeft op dit moment ongeveer 2.900 leden. De leden vormen het bestaansrecht van onze vereniging. De leden zijn de voelsprieten in de samenleving. Zij voeden ons met informatie uit de samenleving. Door de extra bevoegdheden die wij als bestuur hebben gekregen, is het nog belangrijker om te weten wat er bij de achterban speelt. Wij vertegenwoordigen hen in gesprekken met Reggewoon en de gemeente Hellendoorn. Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waarvoor alle leden zijn uitgenodigd. Binnen de gemeente Hellendoorn zijn ongeveer 15 bewonerscommissies aanwezig, bestaande uit leden van de vereniging. De mate waarin ze actief zijn verschilt. Zowel voor hoogbouw als voor laagbouw kunnen bewonerscommissies actief zijn. Op dit moment zijn er enkel bewonerscommissie aanwezig in de appartementencomplexen. Niet iedere wijk of complex heeft een bewonerscommissie. Bewonerscommissies zijn een belangrijke schakel in de huurdersvertegenwoordiging. Zij zetten zich in voor huurders in hun eigen straat of complex. Ze weten wat er leeft bij hun achterban. De laatste jaren constateren wij dat het aantal actieve leden binnen de vereniging beperkt is. De opkomst bij algemene ledenvergaderingen is bijvoorbeeld minimaal. Ook is het steeds lastiger om bestuursleden te vinden. Om het aantal actieve leden te vergroten en bewonerscommissies nadrukkelijker te betrekken, benoemen we in het vervolg van deze notitie een aantal concrete acties. 
Wat wij doen (onze activiteiten) In dit hoofdstuk staan de activiteiten beschreven waar wij ons gedurende het jaar mee bezig houden. Veel activiteiten komen voort uit de nieuwe Woningwet. Een aantal activiteiten zijn eenmalig. Andere activiteiten keren jaarlijks terug. Het bestuur van het Huurdersplatform pakt deze activiteiten (in beginsel) op. 
Taken en activiteiten bestaan uit:Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die alle huurders aangaan. We baseren ons hierbij op zaken die we zelf waarnemen en signalen die wij ontvangen vanuit bewonerscommissies of individuele huurders.Regulier overleg Reggewoon: we hebben regelmatig overleg met Reggewoon om actualiteiten te bespreken, informatie uit te wisselen en specifieke thema’s of onderwerpen die ons bezig houden te agenderen. De ervaring leert bovendien dat er altijd tussentijds contact gezocht kan worden.Prestatieafspraken (jaarlijks): we zijn volwaardig gesprekspartner en mede ondertekenaar bij de jaarlijks te maken prestatieafspraken met Reggewoon en de gemeente Hellendoorn. In de 1ste helft van het jaar worden we door Reggewoon betrokken bij het ‘bod’ dat zij op de woonvisie van de gemeente uitbrengen. In de 2de helft van het jaar is het bestuur aanwezig bij diverse overleggen met Reggewoon en de gemeente Hellendoorn. Daar brengen wij de punten in die voor het Huurdersplatform en haar huurders van belang zijn.Adviseren over nieuw of aangepast beleid: als Huurdersplatform worden we vroegtijdig bij de totstandkoming van diverse beleidsstukken, door Reggewoon, betrokken. Dit betekent dat we deelnemen aan discussiebijeenkomsten en daarin onze input geven. Uiteindelijk brengen we advies uit op basis van het concept beleidsdocument dat door Reggewoon is opgesteld. Het betreft onder andere de volgende beleidsstukken: het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, het ondernemingsplan, strategisch vastgoedbeleid, de verkoop van woningbezit, het sociaal statuut, het toewijzingsbeleid en het ZAV-beleid.Instemmingsrecht: als Huurdersplatform hebben we instemmingsrecht bij fusie, bij het aangaan van verbindingen en bij wijziging van het servicekostenbeleid. Om tot een goed en afgewogen oordeel te komen worden we tijdig betrokken. Dit geeft ons de gelegenheid om tussentijds al vragen te stellen en onze punten in te brengen.Voordracht commissaris: op basis van de Woningwet hebben we het recht een ‘bindende’ voordracht te doen voor een lid van de Raad van Commissarissen van Reggewoon. In de praktijk betekent dit meestal dat we samen met de Raad van Commissarissen optrekken in het wervingsproces voor een nieuwe commissaris op voordracht van de huurders. We denken mee bij het opstellen van een functieprofiel en nemen deel aan (een deel) van de sollicitatiegesprekken.Het bestuur van het Huurdersplatform die verantwoording af te leggen aan haar leden, maar ook aan Reggewoon. Hiervoor wordt er jaarlijks een begroting en werkplan opgesteld dat door Reggewoon wordt goedgekeurd en tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt toegelicht. Aan het einde van een jaar verantwoord het bestuur wat zij daadwerkelijk heeft gedaan en bereikt. Ook dit doet zij weer aan Reggewoon en tijdens de Algemene Ledenvergadering.Woningcorporaties zijn verplicht zich eenmaal in de vier jaar te laten visiteren. De visitatie wordt gedaan door een onafhankelijke commissie van een extern bureau. Het Huurdersplatform spreekt met de visitatiecommissie over de prestaties van Reggewoon, de relatie die wij met de corporatie hebben en onze invloed op het beleid. Cijfers en verbeterpunten komen terug in het rapport. Dit resultaten van het visitatierapport bespreken wij met Reggewoon.Het Huurdersplatform neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten voor alle huurdersorganisatie van woningcorporaties in Twente. Deze bijeenkomsten gaan vaak over een actueel thema en zijn bedoeld om nieuwe kennis op te doen en vooral ook om van elkaar te leren. Het bestuur neemt hier actief aan deel.Om op goede wijze de belangen van onze huurders te vertegenwoordigen, is het voor de bestuursleden noodzakelijk om hun kennis te vergroten. Dit kan gaan over inhoudelijke thema’s zoals de Woningwet, maar ook over het besturen van een huurdersorganisatie. Bestuursleden nemen gedurende het jaar deel aan diverse bijeenkomsten, zowel in de regio als landelijk. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar het aanbod van de Woonbond. 
Bovenstaande activiteiten worden door het bestuur opgepakt. Waar mogelijk worden taken verdeeld. Uitgangspunt is dat er altijd minimaal twee leden van het bestuur bij een bijeenkomst aanwezig zijn. Naast bovenstaande activiteiten komen er altijd weer bepaalde vragen, problemen of activiteiten ‘tussendoor’. Om als bestuur het overzicht te behouden, is er minimaal één keer per maand een bestuursvergadering. De bestuursleden gebruiken deze vergaderingen om bij te praten, met elkaar af te stemmen, om zich voor te bereiden op bijeenkomsten maar ook om als bestuur een standpunt in te nemen en op basis daarvan advies uit te brengen. 
Thema’s waar wij ons voor inzetten In dit hoofdstuk behandelen we de thema’s die wij van belang achten. Deze thema’s hebben voortdurend onze aandacht in de gesprekken die wij voeren met Reggewoon en de gemeente Hellendoorn. 
Beschikbaarheid en betaalbaarheid Het is belangrijk dat er voldoende goedkope en betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn; zowel op de korte als lange termijn. De wachttijden voor een sociale huurwoning in de gemeente mogen niet (verder) toenemen. De betaalbaarheid van het wonen staat de laatste jaren, gelukkig, weer volop in de belangstelling. Betaalbaarheid is meer dan alleen de huurprijs, het gaat om de totale woonlasten. Met invoering van de passendheidstoets en huursombenadering zijn vanuit wet- en regelgeving goede stappen gezet om de betaalbaarheid te borgen. Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken (inclusief het bod) en de huurverhoging maken wij ons jaarlijks sterk voor afspraken die de beschikbaarheid en betaalbaarheid ten goede komen. 
Kwaliteit woningbezit inclusief verduurzaming Woningen dienen comfortabel, veilig en gezond te zijn. Als Huurdersplatform maken we ons hier sterk voor. We zetten daarbij actief in op de verduurzaming van de woningvoorraad. Dit komt het wooncomfort en de betaalbaarheid ten goede. Belangrijk daarbij is dat er ook aandacht is voor de gedragskant van de huurder. Alleen dan kan het effect van de verduurzamingsmaatregelen pas ten volle worden benut. Eind 2017 organiseren we als Huurdersplatform hierover een themabijenkomst tijdens de algemene ledenvergadering. In 2018 gaan we met Reggewoon in gesprek over het duurzaamheidsbeleid. We zullen daarbij in het bijzonder stil staan bij de verduurzamingsmaatregelen in Hellendoorn in relatie tot opgave in Wierden. 
Leefbaarheid Naast een goede woning, is een prettige woonomgeving ook van belang voor het woonplezier van huurders. Hoewel de inzet van Reggewoon op het gebied van leefbaarheid met invoering van de Woningwet meer gericht zal zijn op de directe omgeving van het woningbezit, blijven er voldoende mogelijkheden om bij te dragen. Samenwerking met andere partijen, waaronder de gemeente is daarin noodzakelijk. Het is onze taak hierover met de corporatie en gemeente in gesprek te gaan. Dit doen we in ieder geval bij de gesprekken die we voeren met de gemeente en Reggewoon voor de prestatieafspraken. Daarnaast spreken wij Reggewoon aan op haar verantwoordelijkheid. De Woningwet geeft weliswaar duidelijke kaders mee, maar daarbinnen is er voldoende ruimte om als corporatie een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Als Huurdersplatform monitoren we dan ook af Reggewoon haar verantwoordelijkheid pakt. Wij halen hiervoor input op bij onze bewonerscommissies. 
Wonen en zorg (langer zelfstandig thuis wonen) De bevolking in de gemeente Hellendoorn vergrijst. Inspelen op deze ontwikkeling en daarmee de behoefte bij ouderen is van belang. Doordat ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, is het noodzakelijk dat er voor deze doelgroep passende woningen beschikbaar zijn. Dit betekent woningen die geschikt zijn op basis van hun fysieke kenmerken (drempelloos, beukmaat e.d.), waar voorzieningen aanwezig of in de buurt zijn en waar zorg geleverd kan worden. Met het nieuwe strategisch vastgoedbeleid (eind 2017) heeft Reggewoon geschetst hoe zij inspeelt op de veranderende behoefte van ouderen. In 2018 wordt dit uitgewerkt in divers facetbeleid waar wij als Huurdersplatform bij worden betrokken. 
Kwaliteit dienstverlening; In een tijd waarin steeds meer digitaal gaat, is het belangrijk dat de corporatie een goede dienstverlening heeft die voor alle huurders geschikt is. Dit betekent dat Reggewoon niet alleen digitaal goed bereikbaar is, maar ook telefonisch en fysiek (kantoor). Medewerkers dienen huurders daarbij vanzelfsprekend vriendelijk en snel te helpen. Als Huurdersplatform monitoren we de kwaliteit van de dienstverlening door Reggewoon. We doen dit op basis van klanttevredenheidsonderzoeken die worden uitgevoerd en op basis van signalen die wij van leden ontvangen. Bewonerscommissies zijn in deze ook een belangrijke bron van input. Daarnaast willen we in 2018 met Reggewoon specifiek in gesprek over de digitale dienstverlening. 

Professionalisering Huurdersplatform Als huurdersorganisatie zitten we tegenover professionals van Reggewoon en de gemeente Hellendoorn. We zijn hierbij een gelijkwaardige gesprekspartner. Dit zorgt ervoor dat er nogal wat van ons wordt verwacht. Om gelijkwaardig te zijn, is het belangrijk om een verdere professionalisering te maken en onze vereniging te verstevigen. Dat doen we door:Continuïteit en taakverdeling bestuur Wij streven naar een samenstelling van minimaal vijf en maximaal zeven bestuursleden. Het huidige aantal van drie bestuursleden is te weinig. Met de aanstelling van twee aspirant bestuursleden eind 2017 zetten we een belangrijke stap. We blijven echter actief op zoek naar nieuwe kandidaten. Dit doen wij onder andere door de relatie met onze leden en de bewonerscommissies te versterken. Vanuit een sterke relatie met hen zien wij kansen om het bestuur te verstevigen. We zijn op zoek naar leden met een gezonde mate van kritisch vermogen, die zich willen inzetten voor het belang van de huurders en tegelijkertijd in staat zijn om met Reggewoon en de gemeente Hellendoorn mee te denken. Een huurdersvereniging is erg kwetsbaar wanneer veel kennis en knowhow bij één persoon ligt. Het is daarom belangrijk om kennis en ervaring binnen het bestuur te delen. Nu is het ook weer niet zo dat iedereen alle kennis moet hebben. Het moet voor ieder bestuurslid behapbaar en leuk blijven. Een goede taakverdeling is hierbij van belang. Bij belangrijke onderwerpen zijn er altijd minimaal twee bestuursleden betrokken. Aan de hand van de activiteiten willen we de taakverdeling nog eens goed onder de loep nemen.Versterken betrokkenheid en participatie leden De komende jaren willen wij de betrokkenheid van onze leden en de bewonerscommissies versterken. We maken hierbij gebruik van de volgende communicatiemiddelen en participatievormen:De website. Om alle belangstellenden en primair onze leden te bereiken vinden we het belangrijk dit middel goed te blijven gebruiken in onze communicatie. De website moet voorzien in relevante en actuele informatie. Door regelmatig nieuwsberichten te publiceren voorzien we hierin. De huidige website is verouderd. In 2018 lanceren we een nieuwe website die ons meer functionaliteiten biedt en waar het voor onze leden en de huurders van Reggewoon eenvoudig is om informatie te vinden.Huurdersblad. Reggewoon brengt vier maal per jaar het huurdersblad uit, in iedere editie brengt het Huurdersplatform verslag uit van haar werkzaamheden.Digitale nieuwsbrief. We gaan in overleg met Reggewoon om te zien of we als Huurdersplatform een eigen nieuwsbrief kunnen versturen, waarbij we ‘meeliften’ op het systeem waarvan de corporatie zelf gebruik maakt. De intentie is om tweemaal per jaar een digitale nieuwsbrief aan alle leden, waarvan wij een emailadres hebben, te versturen. Op deze manier kunnen we tussentijds informatie delen en leden oproepen en/of uitnodigen voor bijvoorbeeld een bijeenkomst.Algemene Ledenvergadering. Om jaarstukken vast te stellen en in gesprek te gaan met onze leden organiseren wij als vereniging een algemene ledenvergadering. Dit doen we twee keer per jaar.Thema-avond. Als onderdeel van de algemene ledenvergadering, organiseren we in ieder geval één keer per jaar een thema-avond. Eind 2017 is bijvoorbeeld het thema duurzaamheid aan bod geweest.Bijeenkomst bewonerscommissies. Om de relatie met onze (actieve) bewonerscommissies te versterken, organiseren we in 2018 tweemaal een ‘rondetafelgesprek’. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om uit te wisselen waar iedereen mee bezig is, maar ook om vragen of problemen te bespreken die verband houden met het algemeen belang van onze huurders. Op basis van de bijeenkomsten in 2018 bepalen we of we hier in de opvolgende jaren mee doorgaan. 
Training en opleiding Met de nieuwe Woningwet en de rol van de huurdersorganisatie hierin is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Het is veel en de materie is complex. Training en opleiding kunnen hierin dan ook niet ontbreken. Voor zowel zittende als nieuwe bestuursleden is het belangrijk een cursus, workshop of symposium te volgen om kennis te krijgen van de inhoud, maar ook van de positie van de huurdersorganisatie. Jaarlijks wordt bekeken welke opleidingsbehoefte er is.Ondersteuning en advies Als vrijwilligers zitten wij tegenover professionals. Om hierin een gelijkwaardige rol te vervullen, willen wij ook de komende jaren gebruik maken van een adviseur die ons op onderdelen ondersteund en van advies voorziet. We kijken goed naar bij welke activiteiten we ondersteuning nodig hebben en welke activiteiten we zelf oppakken. 

Heeft u vragen mailt u dan met : bestuur.huurdersplatform@gmail.com 

Met het oog op uw belang!